1. 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Ommer Oase en een cliënt waarop Ommer Oase deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. 2. Inspanningen
 2. Ommer Oase zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ommer Oase zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 3. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede en veilige uitvoering van de behandeling, tijdig aan de medewerker worden gemeld.
 4. Ommer Oase is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan als gevolg van het door de cliënt verstrekken van onjuiste of niet volledige informatie.
 5. 3. Afspraken
 6. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Ommer Oase telefonisch of per mail melden.
 7. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Ommer Oase het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 8. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd bij Ommer Oase komt, mag Ommer Oase de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 9. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd bij Ommer Oase komt, behoudt Ommer Oase zich het recht voor om de afspraak te annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door te berekenen.
 10. Ommer Oase moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 11. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen genoemd in artikel 3.1 t/m 3.4 te houden, indienzij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de branche.
 12. Duur van de behandeling

Op de website van Ommer Oase en in de online-boekingsapp is de duur van de behandelingen vermeld. De duur omvat de totaal gereserveerde tijd. Dit is voor de cliënt inclusief de tijd om na de behandeling bij te komen, zich aan te kleden, wat te drinken en af te rekenen.

 1. Betaling

Ommer Oase vemeldt alle prijzen van behandelingen op de website en alle prijzen van de producten zichtbaar in Ommer Oase. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Ommer Oase vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar.  Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt. Met voorraad wordt in dit artikel ook bedoeld het beschikbare aanbod in de agenda zoals die gepresenteerd wordt in de online boekingsapp van Sarasoft. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden

 1. 6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Ommer Oase vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Ommer Oase aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Ommer Oase neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in de administratie van Ommer Oase. Ommer Oase behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ommer Oase zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. De gegevens van de cliënt bewaren wij in het systeem Sarasoft..

 1. Geheimhouding

Ommer Oase is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Ommer Oase verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Ommer Oase is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ommer Oase is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Ommer Oase is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar Ommer Oase.

 1. Beschadiging & diefstal

Ommer Oase heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Ommer Oase meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie dagen na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan Ommer Oase. Indien de cliënt een klacht heeft over een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven dagen na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan Ommer Oase.

Ommer Oase zal de cliënt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen antwoord geven en een passende oplossing aanbieden.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in Ommer Oase behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Ommer Oase het recht de cliënt de toegang tot Ommer Oase te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 1. Acties/Aanbiedingen/Kortingsbonnen

Voor alle acties en aanbiedingen geldt dat elke cliënt hier éénmalig gebruik van kan maken tijdens de looptijd van de actie of aanbieding, tenzij duidelijk anders vermeld. Voor kortingsbonnen geldt te allen tijde maximaal 1 per klant. Op acties en/of aanbiedingen kan geen kortingsbon worden ingeleverd.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Ommer Oase en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. De Algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Ommer Oase en is op verzoek op te vragen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.