Privacy verklaring

Ommer Oase, gevestigd in bungalow 147 op vakantiepark Ommerland aan de Besthemerberg 1, 7731 PB in Ommen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.ommeroase.nl, info@ommeroase.nl, 06-46013149

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ommer Oase verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

• Gezondheid
• deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige neem dan contact met ons op via info@ommeroase.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van verwerking

Ommer Oase verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u te kunnen informeren over de wijzigingen van onze diensten.
• Verzenden van de nieuwsbrief
• Het afhandelen van uw betaling
• Ommer Oase verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Ommer Oase neemt niet op basis van geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een medewerker van Ommer Oase tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ommer Oase bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uiteraard zijn wij gehouden aan de wettelijke en fiscale verplichtingen waardoor factuurgegevens 7 jaar bewaard moeten worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ommer Oase verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ommer Oase gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Rechten betrokkene

Ommer Oase respecteert uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens. Wilt u van deze rechten gebruik maken neem dan contact met ons op via info@ommeroase.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ommer Oase neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@ommeroase.nl